Обрати сторінку

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Законодавчі та нормативно-правові акти

щодо запобігання та протидії насильства

 1. Закон України «Про охорону дитинства» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text
 2. Закон України «Про захист суспільної моралі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text
 3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text
 4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
 6. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 7. Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» https://www.president.gov.ua/documents/3982020-35069
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text
 9. Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (Постанова КМУ від 1 червня 2020 року № 585) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text
 10. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text
 11. Наказ МВС від 19. 12. 2017 № 1044 «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» (Редакція від 21. 06. 2020) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32138.html
 12. Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти” https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
 13. Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти” https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti
 14. Наказ МОН від 20.03.2020 №420 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293” https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-26-lyutogo-2020-roku-293
 15. Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
 16. Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами” https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
 17. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text
 18. Лист МОН від 29.01.2019 № 1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII” https://drive.google.com/file/d/1hRE8jdvVacpWYIOo9_Y4M0DM4w41AY05/view
 19. Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)” https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 173-4) https://i.factor.ua/ukr/law-42/section-228/article-22800/