Обрати сторінку

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (надалі – правила) розроблені відповідно  до чинного законодавства України, Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455 (зі змінами від 26.04.2000 р. № 73).

Правила є обов’язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються або перебувають у ВСП “Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу” (надалі – коледж).

1.2. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості i не нижче мінімального розміру, встановленого державою, включаючи право на вибір професії, роду занять i роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В коледжі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків i є необхідною умовою організації ефективної праці i навчально-виховного процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3. Метою цих правил є визначення трудових обов’язків та навчального розпорядку педагогічних та інших працівників коледжу.

1.4. Усі питання, пов’язані  із застосуванням правил, розв’язує директор коледжу в межах наданих повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України i цими правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. Правила вивішуються в коледжі на видному мiсцi.

 ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також  професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники коледжу приймаються на роботу за безстроковими або строковими трудовими договорами або контрактами відповідно до чинного законодавства України.

Трудовий договір укладається в письмовій або усній формі. Дотримання письмової форми є обов’язковим: при укладанні контракту; при укладенні трудового договору з неповнолітнім; в інших випадках, передбачених законодавством України.

2.2. При прийнятті на роботу директор коледжу зобов’язаний вимагати  від особи, що працевлаштовується такі документи: паспорт; трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, медичний висновок про стан здоров’я. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати вiдповiднi документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються відділом кадрів i залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору заборонено вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомостей, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.4. Прийняття на роботу оформляється наказом директора, у якому вказуються: посада працівника згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 і Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників; умови оплати праці відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Відділ кадрів ознайомлює працівника з зазначеним наказом, про що працівник ставить свій підпис. На підставі наказу вноситься запис до трудової книжки працівника.

2.5. Трудові відносини з педагогічними працівниками виникають на підставі строкового трудового договору, контракту на основі конкурсного відбору.

2.6. Штатні педагогічні та інші працівники коледжу за межами робочого часу на основній посаді можуть виконувати роботу за сумісництвом на будь-яких посадах, у тому числі викладацьких, як у своєму закладі освіти, так і в іншому закладі, підприємстві, установі, якщо інше не передбачено угодою сторін. Така робота за сумісництвом не може перевищувати 0,5 ставки.

2.7. Для осіб, які пропрацювали п’ять днів, ведуться трудові книжки.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи. Для осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудові книжки ведуться за умови, якщо ця робота є основною.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах i організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції i Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів коледжу.

2.8. Приймаючи працівника на роботу або переводячи його у визначеному порядку на іншу роботу, директор коледжу зобов’язаний:

в) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією та колективним договором;

г) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

д) ознайомити працівника з правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.9. Дію трудового договору або контракту можна припинити лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та на умовах, визначених контрактом.

2.10. Розірвання трудового договору з ініціативи директора  допускається у випадках, передбачених законодавством України та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації коледжу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно до законодавства України.

2.11. Працівники коледжу, в тому числі педагогічні, мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це дирекцію письмово за два тижні. При розірванні договору з поважних причин, передбачених діючим законодавством, дирекція повинна розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Після закінчення вказаного строку попередження працівник має право припинити роботу, а дирекція зобов’язана видати йому трудову книжку і провести з ним розрахунок.

Трудовий договір, укладений на визначений строк, підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у випадку його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню робіт за договором, порушення дирекцією законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин.

Педагогічні працівники, в яких закінчився термін роботи за контрактом, і контракт не продовжено або не укладено новий, звільняються у зв’язку із закінченням строку дії договору. При звільненні на цих підставах не вимагається згода профспілкового комітету.

2.10. Припинення дії трудового  договору  оформляється наказом директора.

2.11. Директор зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці формулюються відповідно до чинного законодавства України з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи (дата, вказана в наказі).

 ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ

3.1 Обов’язки працівників коледжу визначаються Статутом ІФНТУНГ, Положенням про Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ, посадовими інструкціями та цими правилами.

3.2. Працівники коледжу мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування оплачуваною відпусткою;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, та з якими коледж має укладені угоди про надання зазначених послуг.

3.3. Працівники коледжу зобов’язані:

– працювати сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, вимог цих правил, своєчасно і точно виконувати розпорядження та накази директора, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, які створюють завади іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки;

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, вживати заходи для негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простої, аварії) і негайно повідомляти про це дирекцію коледжу;

– берегти обладнання, інвентар, матеріальні цінності, навчальні посібники тощо, виховувати у студентів дбайливе ставлення до майна коледжу;

– поводитись гідно, дотримуючись правил етики і загальнолюдської моралі у стосунках з колегами по роботі та студентами.

3.4.  Педагогічні працівники коледжу зобов’язані:

– забезпечувати високу ефективність навчального процесу, виховувати у студентів моральність, розвивати ініціативність, творчість, самостійність, відповідальність;

– постійно підвищувати свій професійних рівень, освоювати новітні технології, впроваджувати прогресивні методи навчання, передовий досвід;

– удосконалювати теоретичні знання, практичний досвід, методи ведення навчальної роботи;

– вибирати методи і засоби навчання, які найбільш повно відповідають індивідуальним особливостям і забезпечують високу якість навчання;

– підтримувати зв’язок з виробництвом, іншими навчальними закладами і науковими установами України та інших держав;

 – проявляти доброзичливість до студентів, поважати їх особисту гідність, піклуватися про їх духовний, культурний і фізичний розвиток;

– надавати студентам допомогу в організації самостійних занять, виявляти причини неуспішності;

– сприяти забезпеченню збереження майна коледжу, проявляти нетерпимість до фактів пошкодження і псування інвентарю, лабораторного устаткування та інших цінностей;

– дбати про збереження зовнішнього вигляду і змістовності наочної інформації, дотримання естетичного вигляду будинків і споруд, навчальних аудиторій, кабінетів і лабораторій, місць громадського користування;

– щорічно підвищувати свою кваліфікацію, знати і реалізовувати рішення відповідних органів по удосконаленню фахової передвищої освіти в державі, підвищенню якості підготовки фахівців.

3.4. Адміністративно-господарський персонал зобов’язаний:

– підвищувати продуктивність праці, своєчасно і ретельно виконувати роботу;

– забезпечувати якість роботи, не допускати упущень і браку в роботі, дотримуватись технологічної дисципліни;

– утримувати своє робоче місце, обладнання в порядку і чистоті, в належному стані, підтримувати чистоту у приміщенні і на території коледжу;

– вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють виконання роботи (простій, аварія) і негайно повідомляти про це адміністрацію коледжу.

3.5. Коло обов’язків, які виконує кожний працівник за спеціальністю, кваліфікацією або посадою, визначається Класифікатором професій ДК 003:2010, Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, а також посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

3.6. Студенти коледжу зобов’язані:

– систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями, практичними навиками та сучасними методами дослідження за обраною спеціальністю;

– виконувати у встановлені строки всі види завдань, які передбачені відповідними навчальними планами та програмами;

– відвідувати навчальні заняття;

– бережливо ставитися до майна коледжу, підтримувати в належному стані навчальні аудиторії та приміщення, їх обладнання, брати участь у заходах щодо підтримання порядку в приміщеннях;

– постійно підвищувати загальну культуру, вдосконалюватись морально і фізично;

– брати активну участь у громадсько-корисній праці, пропаганді наукових знань, у заходах, які проводяться в коледжі та інших навчальних закладах.

3.7. При неявці на заняття з поважних причин студент зобов’язаний не пізніше наступного дня повідомити про це директора коледжу, і в перший день явки в коледж представити дані про причини пропуску занять (в разі хвороби студента пред’являється довідка встановленого взірця).

3.8. Оцінювання навчальних досягнень студентів 1-2 курсів проводиться за 12-бальною шкалою, 3-4 курсів – за 100-бальною шкалою.

3.9. Студенти коледжу зобов’язані опрацювати на практичних (семінарських) заняттях усі теми, відповідно до навчальних планів та програм.  Пропуск студентом двох або більше занять або його поточна атестація з оцінкою «незадовільно» вважається академічною заборгованістю.

Наявність заборгованості є порушенням обов’язків студента, за що до нього застосовуються у встановленому порядку заходи дисциплінарного впливу аж до відрахування з коледжу.

3.10. Студенти, не атестовані з дисциплін навчального плану поточного навчального року у встановлені строки, на наступний курс не переводяться.

При наявності поважних причин, підтверджених відповідними документами, таким студентам може надаватися академічна відпустка або вони можуть бути залишені на повторний курс.

3.11. Стипендія призначається студентам відповідно до діючого Положення.

IV. Основні обов’язки адміністрації

4.1. Адміністрація коледжу зобов’язана:

– створювати належні умови для праці, підвищення кваліфікації та відпочинку педагогічних та інших працівників коледжу;

– своєчасно повідомляти викладачам розклад їх навчальних занять і забезпечувати затвердження на наступний навчальний рік індивідуальних планів навчально-методичної, науково-дослідної та інших видів робіт, які виконуються науково-педагогічними працівниками коледжу;

– створювати умови для поліпшення якості підготовки і виховання спеціалістів з урахуванням вимог сучасного виробництва, новітніх досягнень науки, техніки і культури, перспективи їх розвитку і наукової організації праці; організовувати вивчення і застосування передових методів навчання;

– проводити виховну роботу із співробітниками, студентами, створювати умови для проведення культурно-виховної роботи, занять фізичною культурою та художньою творчістю;

– своєчасно розглядати і застосовувати пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення роботи коледжу, підтримувати і заохочувати кращих працівників;

– забезпечувати дотримання трудової дисципліни, здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональну організацію роботи колективу, вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

– неухильно дотримуватись законодавства про працю та правил охорони праці, поліпшувати умови праці і навчання співробітників, студентів;

– забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, які відповідають правилам з охорони праці (правилам з техніки безпеки, санітарним нормам і правилам тощо). При відсутності в правилах вимог, додержання яких при виконанні робіт необхідне для безпечних умов праці, адміністрація за погодженням з профспілковим комітетом працівників вживає заходів, які забезпечують безпечні умови праці;

– вживати заходів з профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників; у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки тощо); забезпечити у відповідності із діючими нормами і положеннями спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організувати надійний догляд за цими засобами;

– постійно контролювати знання і дотримання працівниками, студентами усіх вимог інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієні праці, протипожежній охороні;

– забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, умови для зберігання верхнього одягу працівників та студентів коледжу;

 – забезпечувати правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці, видавати заробітну плату і стипендію у встановлені строки;

– забезпечувати своєчасне надання відпусток всім працівникам коледжу, доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до виходу у відпустку) їх прогнозоване річне навантаження на наступний навчальний рік;

– своєчасно розглядати і застосовувати раціоналізаторські пропозиції, підтримувати та заохочувати новаторів, сприяти науково-технічній творчості;

– забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням;

– своєчасно підтримувати і розвивати ініціативу та активність працівників, в повній мірі використовувати збори трудового колективу, виробничі наради, конференції та інші форми суспільної діяльності; своєчасно розглядати зауваження та пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи;

– уважно ставитися до потреб та інтересів працівників, забезпечувати поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, здійснювати будівництво, ремонт і утримання в належному стані навчальних корпусів, гуртожитків, спортивних споруд, їдалень; забезпечувати необхідним обладнанням, матеріалами, інвентарем, інструментами освітній процес, наукову, культурно-виховну, оздоровчу та фізкультурно-масову роботу;

– здійснювати виховні заходи з попередження випадків пияцтва, правопорушень, особливо у студентському середовищі, використовувати можливості трудового колективу по усуненню причин та умов, що їх породжують.

V. Робочий час і його використання

5.1. Для працівників коледжу встановлено 5-ти денний робочий тиждень.

Педагогічні працівники працюють згідно розкладу занять. В межах робочого дня педагогічні працівники повинні здійснювати всі види навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та інші види робіт, що входять до їх обов’язків.

Робота в порядку сумісництва педагогічними та іншими працівниками коледжу повинна виконуватись в позаробочий щодо основної посади час.

Для педагогічного, навчально-допоміжного та адміністративного персоналу робочий день встановлений тривалістю 8 годин, робочий тиждень – 40 годин. В передсвяткові дні робочий день скорочується на 1 годину.

Режим роботи окремих категорій працівників в межах вказаної норми встановлюється директором коледжу за погодженням із профспілковим комітетом.

Тривалість робочого дня визначається згідно з такими правилами:

– початок роботи – о 845;

– перерва на відпочинок і харчування з 1300 до 1330;

– закінчення роботи – о 1715;

– початок і кінець роботи, а також перерва на відпочинок і харчування для категорії співробітників, які працюють позмінно без загального вихідного дня, визначаються конкретними графіками.

В необхідних випадках окремим співробітникам надаються також пільги, які передбачені розділом IV Кодексу законів про працю України.

5.2. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день (зміну).

При неявці на роботу педагогічного працівника адміністрація коледжу зобов’язана негайно вживати заходів щодо заміни його іншим педагогічним працівником.

5.3. Надурочні роботи можуть проводитися у виняткових випадках, передбачених законодавством, з дозволу профспілкового комітету та не повинні перевищувати 4 годин протягом двох днів підряд.

5.4. В робочий час забороняється:

– відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різного роду заходів, які не пов’язані з виробничою діяльністю (семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки та ін.);

– скликати збори, засідання і наради з громадських питань.

5.5. Черговість надання щорічної відпустки визначається графіком, який затверджується директором, за погодженням з профспілковим комітетом працівників з врахуванням необхідності забезпечення діяльності закладу та сприятливих умов для відпочинку працівників.

Графік щорічних оплачуваних відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня і доводиться під розписку до відома працівників.

Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

 VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА НАВЧАННІ

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, тривалу бездоганну роботу, новаторство та вагомі досягнення у роботі до працівників застосовуються такі заохочення:

– оголошення подяки;

– преміювання;

– нагородження цінним подарунком;

– нагородження грамотами;

– присвоєння звання «Почесний працівник коледжу».

Заохочення застосовуються адміністрацією разом або за погодженням з профспілковим комітетом. При застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу. Заохочення оголошується наказом директора, доводиться до відома колективу і заноситься до трудової книжки працівника.

Питання про заохочення, як правило, розглядаються до визначених свят, ювілейних дат працівників, а також за підсумками навчального року за поданням керівника та рішенням зборів трудового колективу.

6.2. За особливі заслуги працівників адміністрація разом з профспілковим комітетом може порушувати клопотання перед обласною державною адміністрацією, обласною радою, Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України щодо відзначення працівників державними, урядовими, відомчими відзнаками, відзнаками обласної державної адміністрації і обласної ради.

6.3. За успіхи у навчанні і активну участь у науково-дослідній роботі для студентів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:

– оголошення подяки;

– нагородження грамотою;

– персональні, іменні стипендії.

Заохочення оголошується наказом директора за погодженням з профкомом студентів і доводяться до відома студентів групи на зборах. Витяг з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента.

VIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків є підставою для вжиття заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також інших заходів, передбачених діючим законодавством.

7.2. За порушення трудової дисципліни адміністрація коледжу може застосувати один із таких заходів стягнення: догана;  звільнення.

7.3. Звільнення в якості дисциплінарного стягнення може бути застосоване за погодженням з профспілковим комітетом за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим, колективним договором або правилами внутрішнього розпорядку, за прогул (в тому числі за відсутність на роботі понад 3 години протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі у нетверезому стані або у стані наркотичного сп’яніння, розпивання спиртних напоїв на робочому місці та в інших випадках, передбачених законодавством. Такими, що систематично порушують трудову дисципліну, вважаються працівники, які мають дисциплінарне стягнення за порушення трудової дисципліни і порушили знову. Працівник може бути звільнений за повторне порушення  трудової дисципліни.

7.4. Прогулом вважається не лише неявка на роботу протягом всього робочого дня, але й відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин.

Поява на роботі у нетверезому стані є самостійною підставою для звільнення з ініціативи адміністрації. При цьому для звільнення не вимагається повторності таких порушень.

Факт появи на роботі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння фіксується заключенням медпрацівника або складенням акту комісією в складі не менше трьох осіб, в якому вказуються конкретні ознаки і дії, які свідчать, що особа знаходиться у нетверезому стані.

Незалежно від застосування заходів дисциплінарного стягнення або громадського впливу працівник, який допустив прогул, позбавляється виробничої премії повністю або частково.

7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором і оголошуються наказом по коледжу, із яким працівник ознайомлюється під розписку.

7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Адміністрація із своєї ініціативи або за клопотанням трудового колективу може видати наказ про дострокове зняття стягнення, не чекаючи закінчення року, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заохочення, вказані в цих Правилах.

7.7. За порушення навчальної дисципліни, цих Правил до студентів коледжу можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

– догана;

– відрахування з числа студентів коледжу.

Відрахування студентів з коледжу здійснюється з урахуванням мотивованої думки колективу академічної групи та профкому студентів. Крім того, відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за згодою міської служби у справах молоді.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення (не враховуючи часу хвороби або знаходження студента на канікулах). Стягнення може бути застосоване пізніше 6 місяців від дня скоєння проступку. Якщо студент протягом року від дня застосування до нього дисциплінарного стягнення не буде підданий новому, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

 VIII. НАВЧАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

 8.1. Навчальні заняття в коледжі проводяться за розкладами, що складаються у відповідності з робочими навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку.

8.2. Розклади занять складаються на семестр і вивішуються не пізніше, як за 10 днів до початку семестру.

Для проведення факультативних занять складається окремий розклад.

8.3. Заняття проводяться парами академічних годин. Тривалість пари – 1 година 20 хвилин без перерви. Між парами занять встановлена перерва 10-20 хвилин та велика перерва – 30 хвилин.

Про початок занять викладачі та студенти повідомляються двома дзвінками: перший – 2 хвилини до початку пари, другий – про початок занять. Після закінчення занять дається один дзвінок.

8.4. Вхід студентів до аудиторії після другого дзвінка не дозволяється до перерви.

Після початку занять у всіх навчальних приміщеннях має бути забезпечена тиша і порядок. Неприпустимо переривати заняття, входити і виходити з аудиторії під час їх проведення без поважної причини.

8.5. Для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять кожен курс ділиться на академічні групи, склад яких затверджується наказом директора коледжу.

В кожній групі колективом обирається староста. Старости груп затверджуються наказом директора.

До функцій старости групи входить:

– облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;

– представлення директору коледжу щоденних відомостей про неявку або запізнення студентів із зазначенням причин запізнення або відсутності;

– контроль за дотриманням навчальної дисципліни в групі на заняттях, а також збереженням навчального обладнання і майна коледжу;

– повідомлення студентів про зміни у розкладі занять;

– призначення на кожний день чергового по групі.

8.6. В кожній академічній групі ведеться журнал обліку відвідування встановленої форми, що зберігається в методиста коледжу і кожен день перед початком занять видається старості для відмітки присутніх і відсутніх на заняттях студентів. Після кожного заняття згідно розкладу староста подає журнал на підпис викладачеві. В кінці дня навчання журнал підписує староста групи.

 IX. ПОРЯДОК У ПРИМІЩЕННЯХ

 9.1. Відповідальність за благоустрій в навчальних і службових приміщеннях несе завідувач господарством коледжу.

За справність обладнання в лабораторіях і кабінетах, за готовність навчальних посібників до занять відповідають завідувачі лабораторіями.

За збереження в справному виді меблів і обладнання в службових приміщеннях несуть відповідальність співробітники коледжу.

9.2. В приміщеннях коледжу забороняється:

– перебувати у верхньому одязі та головних уборах;

– гучні розмови, шум під час занять;

– утримання та розпивання спиртних напоїв;

– вживання тютюнових виробів, наркотичних і токсичних засобів в приміщеннях та на території коледжу;

– бешкетування та нецензурні висловлювання.

9.3. Адміністрація коледжу зобов’язана забезпечити охорону, збереження обладнання, інвентарю та іншого майна, а також підтримання необхідного порядку в навчальних і побутових приміщеннях.

Охорона приміщення, майна і відповідальність за їх протипожежний і санітарний стан покладається наказом директора на  певних осіб з числа адміністративно-господарського персоналу.

9.4. В коледжі встановлені такі години прийому директором:

– студенти та працівники зі службових питань приймаються щоденно з 1000 год. до 1300 год. та з 1500 год. до 17 00 год.;

– з особистих питань – по понеділках з 1000 год. до 1700 год.

9.5. Ключі від приміщень коледжу, а також від аудиторій, лабораторій і кабінетів повинні знаходитись у сторожа-чергового і видаватися працівникам під розписку після пред’явлення посвідчень.