Обрати сторінку

Методична робота

Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності педагогічних працівників.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу. 

Основними напрямками методичної роботи є:

 • надання методичних консультацій викладачам,студентам, працівникам;
 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • участь в роботі засідань обласних, регіональних методичних об’єднань педагогічних працівників;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
 • створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка й впровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення  педагогів з цим досвідом та його впровадженням;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • робота з молодими за досвідом викладачами;
 • допомога в підготовці викладачів до атестації.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових комісій;
 • науково-практичні конференції;
 • круглі столи, семінари;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заняття; 
 • засідання «Школи педагогічної майстерності»;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів.

Під час проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, круглих столів розглядаються питання наукової організації праці викладацького складу, впровадження нових методів і засобів навчання:

 • Формування системи компетентностей у закладі освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці.
 • Актуальні питання та перспективи розвитку освіти,науки і технологій в умовах сучасності.
 • Створення та ефективне використання навчально-методичних матеріалів як необхідна складова професійної компетентності викладача.

Методична робота спонукає кожного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Основною метою діяльності навчально-методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Завідувачем навчально-методичного кабінету коледжу є Савіцька Леся Володимирівна.

МЕТОДИЧНА РАДА КОЛЕДЖУ

 Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

Очолює методичну раду коледжу заступник директора з навчальної роботи  Відливаний Петро Михайлович.

Ключові питання роботи методичної ради:

 • Основні напрямки методичної роботи.
 • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
 • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Роль і місце самостійної роботи студентів  у системі організації процесу освіти.
 • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
 • Результати проведення тижнів циклових комісій.
 • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 • Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.
 • Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес.
 • Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.
 • Проведення аналізу підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм з навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів вимогам державних стандартів освіти.
 • Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
 • Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
 • Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 4  циклові комісії (циклова комісія з гуматарної та природничо-математичної підготовки, циклова комісія з управління та адміністрування, циклова комісія з права, циклова комісія з комп’ютерної інженерії).

Керівництво роботою циклових  комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів.

План роботи циклових комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану науково-методичної роботи коледжу на рік.

Тижні циклових комісій проводяться відповідно до плану роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.