Технічна підтримка: Артем Молотов Адреса сайта: www.kkepit-nung.if.ua
Додати в обране
 • Затверджено
  на засіданні циклової комісії з правознавства
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  Протокол № 1 від 02 вересня 2015 р.


  Тематика курсових робіт
  з навчальної дисципліни «Адміністративне право»
  для студентів 3 курсу денної форми навчання
  спеціальності 5.03040101 "Правознавство"
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  на 2015-2016 н. р.


  1. Адміністративний договір: поняття, ознаки, класифікація, укладення.
  2. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб в Україні.
  3. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб в Україні.
  4. Правозастосовна діяльність адміністративних судів в Україні.
  5. Виконавче провадження в Україні: поняття, правова природа, стадії.
  6. Конфліктні адміністративні провадження: поняття, класифікація, види.
  7. Адміністративні суди в Україні: система, юрисдикція та підсудність.
  8. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
  9. Забезпечення адміністративного позову.
  10. Аналогія закону та аналогія права в адміністративному судочинстві.
  11. Державна виконавча служба в Україні як суб’єкт адміністративного права.
  12. Адміністративні процедури: поняття, правова природа, особливості, види.
  13. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут.
  14. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні.
  15. Адміністративна юстиція в Україні: історія та сучасність.
  16. Адміністративні правовідносини: поняття, ознаки, класифікація та види.
  17. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні.
  18. Письмове та скорочене адміністративні провадження, їх загальна характеристика.
  19. Місцеве самоврядування в Україні.
  20. Управління наукою і освітою в Україні в світлі чинного законодавства.
  21. Управління закордонними справами в Україні.
  22. Дисциплінарне провадження в адміністративному праві.
  23. Державна служба в Україні: правове регулювання.
  24. Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади.
  25. Адміністративні послуги, що надаються публічною адміністрацією.
  26. Нагляд як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.
  27. Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях.
  28. Управління обороною України, організаційно-правові засади, повноваження і система органів військового управління.
  29. Управління у сфері соціального захисту населення.
  30. Управління культурою та мистецтвом.


  Підготував:
  викладач циклової комісії з правознавства
  О. А. Долинка
  Затверджено
  на засіданні циклової комісії з правознавства
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  Протокол № 1 від 02 вересня 2015 р.


  Тематика курсових робіт
  з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право»
  для студентів 4 курсу денної форми навчання
  спеціальності 5.03040101 "Правознавство"
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  на 2015-2016 н. р.


  1. Акціонерне товариство як суб’єкт цивільних правовідносин.
  2. Відшкодування моральної шкоди.
  3. Іпотека як вид забезпечення виконання зобов’язань.
  4. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань.
  5. Припинення шлюбу.
  6. Спільна сумісна власність в цивільному праві України.
  7. Спільна часткова власність в цивільному праві України.
  8. Строки (терміни) в цивільному праві України.
  9. Зміст права власності.
  10. Відповідальність сторін за порушення умов договору підряду.
  11. Договір довічного утримання.
  12. Договір доручення.
  13. Договір оренди підприємства як цілісного майнового комплексу.
  14. Договір охорони.
  15. Договір перевезення пасажирів залізничним транспортом.
  16. Договір про спільну діяльність.
  17. Договір ренти.
  18. Договір факторингу.
  19. Договір чартеру (фрахтування).
  20. Істотні умови підрядних договорів.
  21. Права споживачів та їх захист.
  22. Договір майнового страхування.
  23. Публічний договір.
  24. Договір про надання освітніх послуг.
  25. Договір банківського вкладу.
  26. Договір банківського рахунку.
  27. Кредитний договір.
  28. Договір позики.
  29. Договір купівлі-продажу майнових прав.
  30. Підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав.
  31. Інформація як об’єкт цивільного права.
  32. Комерційне (фірмове) найменування як об’єкт права інтелектуальної власності.
  33. Визнання правочинів недійсними.
  34. Непідприємницькі товариства.
  35. Договір поставки.
  36. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
  37. Договір страхування цивільної відповідальності.
  38. Права покупця у разі продажу товару неналежної якості.
  39. Держава як суб’єкт відшкодування шкоди у деліктних зобов’язаннях.
  40. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

  Підготував:
  викладач циклової комісії з правознавства
  О. А. Долинка
  Затверджено
  на засіданні циклової комісії з правознавства
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  Протокол № 1 від 02 вересня 2015 р.


  Тематика курсових робіт
  з навчальної дисципліни «Трудове право»
  для студентів 3 курсу денної форми навчання
  спеціальності 5.03040101 "Правознавство"
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  на 2015-2016 н. р.


  1. Поняття та особливості трудового права і його місце в системі права України.
  2. Предмет трудового права.
  3. Значення, роль і функції трудового права в умовах розвитку ринкових відносин в Україні.
  4. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види.
  5. Джерела міжнародно-правового регулювання праці.
  6. Локальні нормативно-правові акти в системі джерел трудового права України.
  7. Галузеві принципи трудового права України.
  8. Юридичні гарантії трудових прав громадян.
  9. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.
  10. Соціальне партнерство у сфері трудових відносин за законодавством України.
  11. Поняття, сторони та зміст колективного договору.
  12. Правовий статус безробітного за законодавством України.
  13. Поняття та сторони трудового договору.
  14. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.
  15. Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність працівника.
  16. Поняття та види робочого часу за законодавством України та країн Європи: порівняльний аспект.
  17. Режим та облік робочого часу.
  18. Поняття і види часу відпочинку за законодавством України.
  19. Поняття та види відпусток за законодавством України.
  20. Право працівника на оплату праці та його захист за законодавством України.
  21. Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати найманої праці.
  22. Трудова дисципліна та засоби її забезпечення в умовах ринкових відносин.
  23. Поняття, підстава і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору.
  24. Види матеріальної відповідальності працівників.
  25. Правове регулювання праці неповнолітніх.
  26. Правове регулювання праці жінок.
  27. Забезпечення охорони праці як гарантія здійснення права на працю.
  28. Трудові спори: поняття, особливості,класифікація, види.
  29. Поняття індивідуальних трудових спорів і порядок їх розгляду та вирішення.
  30. Право працівників на страйк та його законодавче забезпечення.  Підготувала:
  викладач циклової комісії з правознавства
  Л. А. Боднар
  Затверджено
  на засіданні циклової комісії з правознавства
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  Протокол № 1 від 02 вересня 2015 р.


  Тематика курсових робіт
  з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
  для студентів 2 курсу денної форми навчання
  спеціальності 5.03040101 "Правознавство"
  ККЕПІТ ІФНТУНГ
  на 2015-2016 н. р.

  1. Поняття, риси, предмет, функції, структура та місце теорії держави і права в системі юридичних наук.
  2. Методологія і методи юридичної науки.
  3. Поняття, ознаки та функції держави.
  4. Правові форми здійснення функцій держави.
  5. Типологія держави: загальна характеристика.
  6. Форма держави: поняття, елементи.
  7. Механізм держави.
  8. Апарат держави.
  9. Принципи організації і діяльності державного апарату.
  10. Законодавча, виконавча та судова влада: загальна характеристика.
  11. Громадянське суспільство і держава.
  12. Поняття, ознаки та характеристика правової держави.
  13. Поняття, класифікація та види прав людини.
  14. Правовий статус особи: поняття, класифікація та види.
  15. Поняття та ознаки права. Суб’єктивне та об’єктивне право.
  16. Принципи права: поняття, класифікація та види.
  17. Поняття, сутність, класифікація та види функцій права.
  18. Форми (джерела) права: поняття, їх види та характеристика.
  19. Система права: поняття та структура.
  20. Норми права: поняття, ознаки, структура, класифікація та види.
  21. Систематизація нормативно-правових актів: поняття, завдання, об’єкти, суб’єкти, форми.
  22. Правовідносини: поняття, ознаки, класифікація та види.
  23. Правосуб’єктність: поняття, склад та види.
  24. Суб’єкти правовідносин: поняття, класифікація, їх види та правовий статус.
  25. Об’єкти правових відносин: поняття, класифікація, види.
  26. Юридичні факти: поняття, ознаки, класифікація і види. Фактичний склад.
  27. Правопорушення: поняття, ознаки, склад.
  28. Зловживання правом: поняття, ознаки, класифікація та види.
  29. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, підстави.
  30. Види юридичної відповідальності.
  31. Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності.
  32. Реалізація норм права: поняття, типи і форми.
  33. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації: поняття, риси, стадії та принципи.
  34. Акти правозастосування: поняття, ознаки, класифікація та види.
  35. Прогалини в законодавстві: поняття, види, засоби їх подолання.
  36. Колізії в законодавстві: поняття, ознаки, види, засоби їх попередження, подолання та усунення.
  37. Тлумачення правових актів: поняття, стадії та способи тлумачення.
  38. Види тлумачення правових актів.
  39. Інтерпретаційні акти: поняття, ознаки та види.
  40. Правова система: поняття, риси, структура.
  41. Загальна характеристика правових систем сучасності.  Підготував:
  викладач циклової комісії з правознавства
  В. В. Корольов