Обрати сторінку

Циклова комісія з управління та адміністрування

Циклова комісія з управління та адміністрування  створена шляхом об’єднання двох циклових комісій коледжу – з фінансів, банківської справи та страхування і менеджменту на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2019 року).

Основним завданням циклової комісії є: підготовка фахових молодших бакалаврів з фінансів, банківської справи і страхування та менеджменту; надання сучасних знань і практичних навичок, необхідних для роботи у різних сферах фінансової та управлінської діяльності.

Головна мета циклової комісії полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Ринкові умови господарювання обумовлюють необхідність підготовки фахівців, здатних до навчання впродовж життя, до прагнення удосконалювати вміння та навички. Адже від компетентності, рівня набутих глибоких знань значно залежить успішне розв’язання конкретних практичних завдань, пов’язаних з удосконаленням організації виробництва на підприємствах. Саме це є орієнтиром у діяльності циклової комісії з управління та адміністрування, у складі якої працює 7 викладачів, що мають відповідну освіту та професійний досвід, а саме:

1. БОДНАР Тетяна Іванівна, спеціаліст вищої категорії

2. ДЮК Оксана Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

3. ПСЮК Роман Михайлович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

4. РОЇК Юлія Василівна, спеціаліст першої категорії

5. САВІЦЬКА Леся Володимирівна, спеціаліст вищої категорії

6. ТИМКІВ Ганна Ярославівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

7. ЛЯХОВИЧ Юліана Василівна, спеціаліст 

Очолює циклову комісію з управління та адміністрування ДЮК Оксана Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор філософії з менеджменту.

Характеристика спеціальності 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

Це одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Характеристика спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами. Саме на підготовку таких спеціалістів орієнтована спеціальність «Менеджмент». Основна мета підготовки таких фахівців – це подолання протиріччя між потребами сучасного управління й низьким рівнем професіоналізму, який ще сьогодні існує у цій сфері діяльності. Студенти спеціальності «Менеджмент» отримують весь комплекс знань, який дозволить професійно вирішувати всі проблеми, які виникають перед сучасною економікою. Випускники даної спеціальності знайдуть в майбутньому своє місце на ринку праці. Але разом з тим у них завжди є перспектива продовження навчання.

Фахівці спеціальності “Менеджмент” можуть працювати на підприємствах, в організаціях різних форм власності в таких підрозділах та відділах: планово-економічному, виробничому, організації праці, підбору персоналу, матеріально-технічного забезпечення.

Наші випускники можуть продовжувати здобувати вищу освіту за скороченим терміном у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Підготовка фахівців високого рівня забезпечується  постійним удосконаленням навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, використанням підручників нового покоління, впровадженням інтерактивних технологій у навчальний процес, а також інтеграцією освіти та практики. З метою наближення системи економічної освіти до світових стандартів на цикловій комісії удосконалено зміст навчального процесу; запроваджено новітні форми викладання навчальних дисциплін; удосконалено систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

Головною складовою підготовки фахівців є практична підготовка. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Викладачі циклової комісії надають можливість майбутнім фахівцям отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін. Шлях до цього проходить через формування освіти на забезпечення професійної самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення соціально активного, морального, фізично-здорового та національно-свідомого громадянина України.

Навчальні дисципліни:

 1. Банківська справа
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 3. Гроші та кредит
 4. Економіка підприємства
 5. Економіка та планування виробництва
 6. Економічна теорія
 7. Макроекономіка
 8. Маркетинг
 9. Менеджмент
 10. Мікроекономіка
 11. Національна та регіональна економіка
 12. Організація виробництва
 13. Основи зовнішньоекономічної діяльності
 14. Політична економія
 15. Страхування
 16. Управління персоналом та кадрова безпека
 17. Управління трудовими ресурсами
 18. Фінанси
 19. Фінанси підприємства

Методичні проблеми, над якими працює циклова комісія:

 1. Впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
 2. Удосконалення методичної роботи кожного викладача;
 3. Вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду;
 4. Удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікативних технологій;
 5. Робота зі студентами, які потребують додаткової уваги;
 6. Ефективна організація самостійної роботи студентів;
 7. Залучення студентів та викладачів до наукової роботи;
 8. Удосконалення різних форм щодо організації роботи циклової комісії.

Контактна інформація:

м. Калуш
вул. Молодіжна, 7
Івано-Франківська область, 77300 
Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10 
Факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kollege_if@ukr.net

Лінки

© 2021  ВСП "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ"

 Усi права захищенi.